چیز تصویر انتخابات احمدی نژاد احمدی نژاد

چیز: تصویر انتخابات احمدی نژاد احمدی نژاد انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی علیرضا دبیر فکر می کرد پرسشها مالی اش را من به رسانه ها داده ام،بنابراین با من درگیرشد / عباس جدیدی

روزنامه اعتماد در مصاحبه با عباس جدیدی پرسشهایی در باره پرسشها شورای شهر و درگیری اش با علیرضا دبیر داده است.

علیرضا دبیر فکر می کرد پرسشها مالی اش را من به رسانه ها داده ام،بنابراین با من درگیرشد / عباس جدیدی

عباس جدیدی:علیرضا دبیر فکر می کرد پرسشها مالی اش را من به رسانه ها داده ام،بنابراین با من درگیرشد

عبارات مهم : ایران

روزنامه اعتماد در مصاحبه با عباس جدیدی پرسشهایی در باره پرسشها شورای شهر و درگیری اش با علیرضا دبیر داده است.

علیرضا دبیر فکر می کرد پرسشها مالی اش را من به رسانه ها داده ام،بنابراین با من درگیرشد / عباس جدیدی

بخشی از مصاحبه را می خوانید:

يكي از انتقادات اصلي اين بود كه شما و دوستان تان بدون اينكه تخصصي در پرسشها شهري داشته باشيد، با استفاده از محبوبيتي كه در عرصه ورزش كسب كرده بوديد، وارد شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران شديد.

اين يك تصور باطل هست. ورزشكار بودن يك حسن هست، عيب نيست. مهم تحصيلات آكادميك ما بود. تخصص ما را تحصيلات ما تعيين مي كند نه ورزشكار بودن ما. تحصيلات دانشگاهي ما با كارمان در شورا مرتبط بود. من حقوق خوانده ام و برخي از دوستان ورزشكارم مديريت خوانده اند.

روزنامه اعتماد در مصاحبه با عباس جدیدی پرسشهایی در باره پرسشها شورای شهر و درگیری اش با علیرضا دبیر داده است.

به علاوه، شوراي شهر داراي كميسيون هاي تخصصي هست. شش كميسيون در شوراي شهر وجود دارد. كميسيون فرهنگي ورزشي، كميسيون عمران، كميسيون بودجه و… هر كس بر اساس تخصص و تحصيلات خودش در اين كميسيون ها فعاليت مي كند. مديريت شهري را بايد به شكل جامع و كامل ديد. اداره شهر كه فقط ساختمان و برج و آجر و بلندمرتبه سازي و كار عمراني نيست. مديريت شهري مباحث مختلفي را در بر مي گيرد. توسعه فضاهاي ورزشي، ورزش بانوان، امكانات ورزشي پارك ها و… اينها هم جزو مديريت شهري اند.

در قبال همين توسعه فضاهاي ورزشي، شما و ساير ورزشكاران شوراي شهر، مشخصا چه كرده ايد در شورا؟

يك جو باطل عليه ورزشكاران درست كرده اند كه ظلم فاحش به ورزشكاران هست. بعد افزايش سرانه ورزشي در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران كار چه كساني بوده؟ كار همين شوراي شهر و ورزشكاران حاضر در شورا بوده. وقتي مي گويند ورزشكاران نبايد وارد شوراي شهر شوند، بعد فردا ديگر هيچ كس سراغ ورزش حرفه اي نمي رود. يعني هر ورزشكاري احساس مي كند اگر به مدارج قهرماني برسد، از حقوق اجتماعي و سياسي اش محروم مي شود. اين خلاف دموكراسي هست. در دنيا قهرمانان زيادي هستند كه سياستمدار و رييس جمهور شده است اند.

علیرضا دبیر فکر می کرد پرسشها مالی اش را من به رسانه ها داده ام،بنابراین با من درگیرشد / عباس جدیدی

اگر عملكرد ورزشكاران قابل دفاع بوده، آیا مردم مجددا به آنها راي ندادند؟

چون فضاي بدي عليه ورزشكاران ايجاد كردند و ضمنا مردم ليستي راي دادند و در ميان ليست ها، ليست اميد گوي سبقت را از همه ربود.

يكي از مهم ترين نقدها به اعضاي شوراي شهر، از جمله ورزشكاران شورا، اين بود كه آنها نتوانستند شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران را در قبال عملكردش پاسخگو كنند و در مجموع كاراكتر سياسي مورد نیاز براي انجام چنين كاري را نداشتند.

روزنامه اعتماد در مصاحبه با عباس جدیدی پرسشهایی در باره پرسشها شورای شهر و درگیری اش با علیرضا دبیر داده است.

اصلا اين طور نبوده. شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران يكي از افرادي است كه زير دست شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران كار مي كند. مديريت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بخش هاي گوناگوني دارد و شورا بر همه اين بخش ها نظارت دارد. به غير از شهردار تهران، مديران ديگري هم در اداره شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نقش دارند و شوراي شهر در واقع رييس همه اين مديران، از جمله رييس شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران است.

ولی بسياري از منتقدين شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اعتقاد بودند كه برخي از اعضاي شورا در باند آقاي قاليباف هستند و در واقع شهردار آنها را خريده است و آنها هميشه به سود شهردار موضع گيري مي كنند.

اين حرف ها درست نيست. من خودم در جلسات شورا بارها به آقاي قاليباف راجع به پرسشها گوناگون شهري تذكر دادم. اين حرف ها اتهامات بي اساس هست. ورزشكاران شورا هم مثل ساير اعضاي شورا، نظر خودشان را در موارد گوناگون مربوط به عملكرد شهرداري ابراز مي كردند و آنچه مبناي عمل شورا مي شد، نظر اكثريت شورا بود. تازه يك نفر كه به تنهايي تاثيرگذار نيست. ٣١ نفر عوض شوراي شهر بودند و از يك نفر به تنهايي كاري ساخته نبود.

علیرضا دبیر فکر می کرد پرسشها مالی اش را من به رسانه ها داده ام،بنابراین با من درگیرشد / عباس جدیدی

ولي يك نفر باعث شد قاليباف شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران شود. بعد يك نفر هم اهميت داشت. تازه مهم اين بود كه افراد چطور موضع گيري كنند در قبال نابساماني هاي مديريت شهر تهران؛ فارغ از اينكه موضع گيري ارزش به نتيجه مطلوب برسد يا نه.

بله، يك نفر تحت شرايط خاصي باعث شد آقاي قاليباف شهردار شود. ولی در همه جلسات شورا، نقش يك نفر اينقدر تعيين كننده نبود. ولی جدا از اين، آقاي قاليباف به عنوان شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجموع عملكرد قابل قبولي داشت و قرار نبود ورزشكاران شورا، همواره مخالف شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران موضع گيري كنند.

شما مشخصا در قبال اتفاق پلاسكو چه موضعي در جلسه شهردار با شوراي شهر اتخاذ كرديد؟

درباره اتفاق پلاسكو كه تحقيق مفصل صورت گرفت و نقش عوامل گوناگون در وقوع اين اتفاق مشخص شد. پلاسكو ساختماني پنجاه ساله بود و هزارويك عيب و ايراد داشت. اگر آن عيب ها برطرف شده است بود، پلاسكو فرو نمي ريخت.

ولي در برطرف نشدن آن عيب و ايرادها، شهرداري هم كوتاهي كرده بود. شما از اين حيث هيچ ايرادي به عملكرد شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران وارد نمي دانستيد و هيچ موضعي عليه شهردار در جلسات شوراي شهر نگرفتيد؟

بايد نتيجه تحقيق كميته حقيقت ياب راجع به نقش عوامل گوناگون در اين اتفاق منتشر مي شد. من در مجموع عملكرد شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران را قابل قبول مي دانستم و در زمينه كوتاهي هاي منجر به فروريختن پلاسكو هم، شهرداري را تنها نهاد مسوول و مقصر نمي دانستم.

انتقاد ديگري هم كه مشخصا متوجه خود شما شده است بود، پاره اي از رفتارهاي شما بود كه به نظر مردم ناپسند آمد؛ مثل عكس گرفتن با مرحوم پورحيدري و كارت كشيدن جلوي دوربين. حتي شما در دفاع از كارت كشيدن جلوي دوربين عكاسان، گفتيد اين كار اگر رياكاري هم باشد، رياكاري در راه خير است و من در راه خير رياكاري مي كنم.

من چنين حرفي نزدم و اين حرف را لابد برخي از رسانه ها، از خودشان نوشته اند. من چه كار بايد مي كردم. به عنوان عضو شورا، كه يك ورزشكار آشنا شده است هم هست، ما هر جا كه برويم دوربين هاي زيادي روي ما زوم كرده اند. يعني نبايد از يك پيشكسوت عيادت مي كردم؟ كسي كه آن عكس را گرفته بود، نبايد آن را منتشر مي كرد. يا وقتي دارم به يك موسسه خيريه كمك مالي مي كنم، طبيعتا ممكن است چند تا عكاس هم آن جا باشند و عكس بگيرند. من كه براي عكاس ها كارت نكشيدم. عكاس نبايد آن عكس را منتشر مي كرد.

ولي در هر دو مورد شما داشتيد به دوربين نگاه مي كرديد و اين نگاه شما حين انجام كار خير، براي مردم ناخوشايند بود.

من داشتم كار خودم را انجام مي دادم و حواسم به دوربين ها نبود. ممكن است يك لحظه سرم را اوج گرفته باشم و به روبه روي خودم نگاه كرده باشم ولي اين كار را آگاهانه و با نشانه خيره شدن به دوربين عكاس ها انجام ندادم. موقعي كه داشتم كارت مي كشيدم كلي آدم آن جا بودند و لابد چند نفرشان هم عكاس بودند. ولي من كار خودم را انجام مي دادم. اگر هم نگاهم به دوربين عكاس افتاده باشد، اتفاقي بوده. آن عكس ها بدون رضايت من منتشر شد و عده اي هم در فضاي مجازي آن عكس ها را سوژه تمسخر و بدگويي از من قرار دادند. چقدر در فضاي مجازي بابت آن عكس ها سعي كردند مرا به سخره بگيرند تا مجددا در انتخابات شوراها راي نياورم و به نشانه ارزش هم رسيدند. ولی آن كارهايي كه با عكس هاي من كردند، غيراخلاقي و ناجوانمردانه بود.

حالا جدا از انتقاد منتقدين كه تقريبا همه آنها را ناوارد مي دانيد، خودتان چه نقدي به عملكرد ورزشكاران شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران داريد؟ به نظرتان هيچ نقدي به ورزشكاران شورا وارد نيست؟

به نظرم عملكرد ورزشكاران شوراي شهر هيچ ايرادي نداشت. در حد مقدورات به وظايف ارزش در مقام نمايندگي مردم در شوراي شهر عمل كردند و كوتاهي خاصي هم نداشتند.

راجع به اختلاف تان با عليرضا دبير در جلسه اخير شوراي شهر توضيح نمي دهيد؟

حدود يك ماه قبل اطلاعاتي راجع به پرسشها مالي آقاي دبير در فضاي مجازي منتشر شد و آقاي دبير به اشتباه فكر مي كرد من اين اطلاعات را به رسانه هاي فضاي مجازي داده ام. من هر چقدر گفتم كه منشأ انتشار اين اطلاعات من نبوده ام، عليرضا دبير حرفم را باور نكرد. همين باعث تشديد اختلاف شد و شيطان هم اين وسط ما را فريفت و كار به جايي رسيد كه نبايد مي رسيد. من واقعا از اينكه چنين اتفاقي در شوراي شهر افتاد، شرمنده ام. در يك سال گذشته، فشار زيادي روي ورزشكاران شوراي شهر بود. بسياري در تلاش بودند ما دوباره وارد شوراي شهر نشويم و به بهانه هاي گوناگون بر ما تاختند و هر چيزي را دستاويز زير پرسش بردن ورزشكاران شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار دادند. همه اين فشارها در كم طاقت شدن ما و بروز آن درگيري در شوراي شهر موثر بود. ولي من واقعا از اين بابت متاسفم و از مردم عذرخواهي مي كنم.

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | دوربين | شهرداري | شهردار تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs